Általános Szerződési Feltételek
a www.turnmytree.com webáruházhoz
I. Alapvető rendelkezések és Fogalommeghatározások
1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) az alábbi társaság

Cégnév: Quantensprung s.r.o
Székhely: Alžbetina 2, Košice – mestská časť Staré Mesto 040 01, Szlovák Köztársaság
Bejegyezve a Kassa I. Járásbíróság Cégjegyzékébe, szakasz: Sro, Betét sz.: 45725/V
Stat. sz.: 36 671 967
Adószám: 2022249416
SK2022249416
Bankszámlaszám: SK42 1100 0000 0029 4908 5898

(továbbiakban „Eladó”) és minden olyan személy közötti jogviszonyokra érvényes, aki az Eladó által az Eladó webáruházában kínált áru vagy szolgáltatás Vevője, és aki fogyasztóként lép fel jelen Általános Szerződési Feltételek további rendelkezései és a fogyasztót meghatározó vonatkozó törvények értelmében, a Szlovák Köztársaság érvényes jogszabályozása keretén belül, különösen az alábbi törvények vonatkozásában: A távollevők között vagy az Eladó üzlethelyiségén kívül kötött szerződések alapján megvalósuló áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás esetén a fogyasztók védelméről és egyes törvények kiegészítéséről és módosításáról szóló fogyasztóvédelmi T.t. 102/2014 sz. törvény, a fogyasztók védelméről szóló módosított T.t. 250/2007 sz. törvény, az elektronikus kereskedelemről szóló módosított T.t. 22/2004 sz. törvény, a Polgári törvénykönyvről szóló módosított T.t. 40/1964 sz. törvény.

1.1 Az Eladó elérhetősége és címe:

Email: marketing@turnmytree.com
Tel. sz.: +421 911 383 071

1.1.1 A reklamáció és a szerződéstől való elállás küldésének címe:

Quantensprung s.r.o, Alžbetina 2; Košice Szlovák Köztársaság

1.2 Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Vevők, akik fogyasztók, és az Eladó közötti jogviszonyokat.
2. A Vevő minden olyan személy (természetes személy vagy jogi személy), aki az Eladó internetes portálja kihasználásával elküldte a megrendelését az elektronikus rendelési űrlap segítségével, esetleg további távközlési eszközök segítségével.
2.1 A fogyasztó az a Vevő, aki természetes személy és aki az Eladó webáruháza segítségével megvalósuló szerződés során nem a vállalkozása tárgya keretében jár el.
2.2 Az olyan Vevőkkel fennálló jogviszonyokra (valamint egyéb viszonyokra is, amelyek a szerződéses jogviszonyból következhetnek), akik jogi személyekként, ill. természetes személy – vállalkozókként lépnek fel, akik vállalkozói tevékenységük keretében járnak el (akik nem fogyasztói mivoltukban járnak el) a módosított T.gy. 513/1991 sz. Kereskedelmi törvény rendelkezései az irányadók.
2.3 Távollévők között szerződésnek jelen Általános Szerződési Feltételek céljaira az Eladó és a fogyasztó között kizárólag egy vagy több távközlési eszköz segítségével, az Eladó és a fogyasztó egyidejű fizikai jelenléte nélkül, különösen a weboldal, esetleg további távközlési eszközök felhasználásával megegyezett és megkötött szerződés értendő.
3. A termékek olyan áruk vagy szolgáltatások, amelyeket eladásra szántak, egyúttal fel vannak tüntetve az Eladó webáruházában.
4. Az Eladó egyúttal annak az elektronikus rendszernek az üzemeltetője is, amely segítségével a doménen a www.turnmytree.com megnevezésű webáruházát működteti (továbbiakban „Webáruház”)

5. A fogyasztóvédelem terén a törvényi felügyeletet ellátó illetékes szerv:
email: pr@soi.sk

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie – Szlovák Kereskedelmi Felügyelet felügyelősége
székhelye Kassán, Kassa megye számára
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Felügyeleti részleg:
tel. sz. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax sz. 055/622 46 95
email: ke@soi.sk, link a beadványok benyújtásához: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

6. A panaszát vagy észrevételeit a Vevő közvetlenül az Eladó címére is küldheti. Az Eladó egyúttal azt tanácsolja a Vevőnek, hogy a panaszait és észrevételeit (az ügyintézés meggyorsítása érdekében) az Eladónak az alábbi címére küldje: eva.neupauerova@alganic.eu
Az Eladó minden panaszt vagy észrevételt a kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül elbírál és rendezni fog. Eközben a rendezéséről az Eladó a Vevőt ugyanolyan formában tájékoztatja, amilyenben a Vevő a panaszát vagy észrevételét az Eladónak kézbesítette.

7. A T.t. 102/2014 sz. törvény 3 § 1. bek. n) pontja értelmében az Eladó tájékoztatja a fogyasztót, hogy nem létezik semmilyen olyan vonatkozó magatartási kódex, amelynek betartását az Eladó vállalta.

II. A termék megrendelése – az adásvételi szerződés megkötése

1. A Vevő részéről adásvételi szerződés megkötési iránti javaslatnak minősül, ha az Eladó internetes portálja felhasználásával elküldi a termékrendelését az elektronikus rendelési űrlap segítségével, esetleg további távközlési eszközök segítségével.
2. A Vevő és Eladó közötti adásvételi szerződés megkötésére a Vevő azon rendelésének Eladó általi visszaigazolásával kerül sor, amelyet a Vevő jelen ÁSZF II. cikke 1. pontja szerint hozott létre, az Eladó igazolást küld a Vevőnek a rendelés elfogadásáról (a Vevő által megválasztott email címére).
Megj. az 1. és 2. ponthoz – A szerződés ezekben az esetekben úgy köttetik, hogy az ügyfél kiválasztja az árut, amelyet ezt követően megrendel, miközben éppen az ügyfél megrendelése tekintendő magának a szerződéstervezetnek. Azzal, hogy az eladó az ügyfélnek visszaigazoló e-mailt küld, kerül sor a szerződés megkötésére.
3. Az adásvételi szerződés határozott időre köttetik, és az Eladó és Vevő minden kötelezettségének teljesítésével szűnik meg.
4. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a termékek Vevő általi megrendelése esetén a rendelés a Vevő számára fizetési kötelezettséggel jár, mégpedig olyan fizetési formában, amilyet a Vevő választott.
III. Vételár és fizetési feltételek

1. A Webáruház segítségével megrendelt áruk és szolgáltatások ára (továbbiakban „vételár”), minden egyes termékre vonatkozóan külön van feltüntetve és a Vevő rendelésének létrehozása pillanatában érvényes.

2. Alapvető fizetőeszköz az euró pénznem.

3. Az Eladó webáruházában feltüntetett áruk vagy szolgáltatások vételára az áruk vagy szolgáltatások teljes ára az összes adót beleértve, miközben világosan fel van tüntetve az Eladó webáruházában. Az áruk vagy szolgáltatások vételára nem tartalmazza a szállítási költségeket, sem a termékek leszállításával kapcsolatos egyéb költségeket. Az Eladó nem áfaalany /Általános forgalmi adó/.
4. A szállítási módok és a szállítási módok információi jelen ÁFSZ VII. cikkének 2. és további pontjaiban találhatók.
5. A fizetési módok és a fizetési módok információk jelen ÁFSZ IV. cikkének 1. és további pontjaiban találhatók.

IV. Fizetési mód
1. Az Eladó Webáruházában az áruért és szolgáltatásokért az alábbi módokon lehet fizetni:
1.1 bankkártyával fizetési kapu segítségével – ára 0 euró
1.2 fizetés az Eladó számlájára való befizetéssel vagy átutalással – ára 0 euró
1.3 fizetés a PayPal szolgáltatás segítségével – ára 0 euró
V. A termékek leszállítása

1. Az Eladó a rendelés teljesítését és a Vevő részére az áruk vagy szolgáltatások leszállítását legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 napon belül köteles megvalósítani, a jelen ÁSZF II. cikkének 2. és további pontjaival összhangban. Azonban a szokványos határidő, amely során az Eladó az árut vagy szolgáltatásokat feladja, az adásvételi szerződés megkötésétől számított 5-14 munkanap, jelen ÁSZF II. cikkének 2. pontja értelmében.
1.2 Az Eladó köteles a termékeket a Vevőnek a megrendelt mennyiségben és minőségben leszállítani, a rendelésre vonatkozó adóokiratokkal és egyéb iratokkal együtt, amennyiben azok léteznek és az adott árukra és szolgáltatásokra jellemzőek.
2. A megrendelt termék kézbesítési helye a Vevő rendelésben feltüntetett címe.
3. A termék kézbesítését az Eladó saját eszközeivel valósítja meg a Vevő (vagy a Vevő által a termék átvételére írásban meghatalmazott személy) kezébe, illetve harmadik személyek (szállító- és fuvarozó vállalatok) segítségével.
4. A termék kézbesítése a Vevő (vagy a Vevő által a termék átvételére írásban meghatalmazott személy) általi átvételével valósul meg.
5. Az Eladó azt a terméket, amely azonnal hozzáférhető, elküldheti az Eladónak, a rendelés fennmaradó részét pedig olyan póthatáridőben, amely összhangban van a jelen ÁSZF szerinti kézbesítési határidővel, azonban csak azzal a feltétellel, hogy a Vevőnek nem számol fel ezért többletköltségeket, és csak abban az esetben, ha ezzel a Vevő egyetért.

VI. A termék átvétele

1. A termék sérülésének veszélye és a termék kárfelelőssége a Vevőre csak a termék rendes átvételével száll át, miközben nem lényeges, hogy a Vevő a terméket személyesen veszi át, vagy pedig megbízott/meghatalmazott harmadik személy segítségével.
2. A termék tulajdonjoga az Eladóról a Vevőre a termék vagy szolgáltatás kézbesítése és Vevő általi rendes átvétele pillanatában megy át.
2.1 A Vevő egyebek mellett jogosult a termék szállítótól való átvételét elutasítani, különösen, ha a leszállított termék más típusú vagy az alábbi esetekben /a felsorolás csak demonstratív jellegű, és nem érinti a Vevő további jogait a termék átvételének elutasítására/:
a) olyan tárgy leszállítása, amely az adásvételi szerződéssel ellenkezik (más vagy sérült tárgy),
b) a tárgy sérült csomagolásban való leszállítása vagy,
c) a tárgy megfelelő iratok nélküli leszállítása.
2.2 Amennyiben a tárgy Vevőnek való leszállítására ezen cikk 2.1 pontja a) alpontja szerint kerül sor, a Vevőnek egyebek mellett joga van arra, hogy az Eladó a Vevő számára az adásvételi szerződésben megegyezett feltételek szerinti terméket szállítson le térítésmentesen és fölösleges késedelem nélkül, mégpedig a tárgy cseréje vagy megjavítása útján. Ha ilyen eljárás nem lehetséges, a Vevő jogosult vételárkedvezményt kérni, vagy elállni a szerződéstől.
3. Az Eladónak joga van a rendelés vételárának Vevő általi rendben és időben történő megfizetésére a leszállított áruért.
VII. Szállítási díj – a termékek szállítási módjai és a szállításuk ára

1. Az Eladó szállítási költségeit az áru internetes oldalon feltüntetett ára nem tartalmazza. A szállítási módokat jelen ÁSZF VII. cikkének 2.1 és tov. pontjai tartalmazzák, miközben a feltüntetett szállítási módok árai a jelen ÁSZF VII. cikkének 2.2 és tov. pontjaiban találhatóak.
2. A megrendelt termékek szállítási módjai és a szállítás ára:
2.1. Szállítási mód:
2.1.1 Futárszolgálat
2.2 Szállítás ára:
2.2.1 Futárszolgálat segítségével megvalósuló szállítás ára – 3 euró
VIII. A Vevő elállása az adásvételi szerződéstől, indok megadása nélkül
1. A Fogyasztó indok megadása nélkül jogosult elállni a szerződéstől az áru átvételétől számított 14 naptári napon belül, amennyiben az Eladó rendben és időben teljesítette a módosított T.t. 102/2014 sz. törvény 3 § 1. bek. h) pont szerinti tájékoztatási kötelezettségeit.
Ha az Eladó időben és rendben megadta a fogyasztónak a szerződéstől való elállásra vonatkozó tájékoztatást a módosított T.t. 102/2014 sz. törvény 3 § 1. bek. h) pontja szerint, a fogyasztó indok megadása nélkül jogosult elállni a távollévők között megkötött szerződéstől, vagy az Eladó üzlethelyiségein kívül megkötött szerződéstől, 14 napon belül, az alábbiaktól számítva:

a) az áru átvétele jelen ÁSZF VIII. cikk 1a. pontja szerint olyan szerződések esetén, amelyek tárgya áru értékesítése is,

b) szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés megkötése vagy

c) nem tárgyi adathordozón rögzített digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződés megkötése.

1a. Az áru akkor tekintendő a fogyasztó által átvettnek, amikor a fogyasztó vagy az általa meghatározott harmadik személy, a szállító kivételével, átveszi a megrendelt áru minden részét, vagy ha

a) a fogyasztó által egy megrendelésben megrendelt árut külön szállítják, annak az árunak az átvétele pillanatával, amelyet utolsóként szállítottak le,

b) több darabból vagy részből álló áru leszállítása esetén az utolsó rész vagy utolsó darab átvételének pillanatával.

c) az áru egy bizonyos időszakon belüli ismételten történő leszállítása esetén, az első leszállított áru átvételének pillanatával.

1.1 Ha az Eladó a fogyasztónak a módosított T.t. 102/2014 sz. törvény 3 § 1. bek. h) pontja szerint csak utólag nyújtott tájékoztatást, legkésőbb azonban a szerződéstől való elállásra kijelölt határidőnek a kezdetétől számított 12 hónapig jelen ÁSZF VIII. cikkének 1. pontja szerint, a szerződéstől való elállásra kijelölt határidő azon naptól számított 14 napot követően telik le, amikor az Eladó utólag teljesítette a tájékoztatási kötelezettségét.

1.2 Ha az Eladó a fogyasztónak a módosított T.t. 102/2014 sz. törvény 3 § 1. bek. h) pontja szerint utólagos határidőben sem nyújtott tájékoztatást jelen ÁSZF VIII. cikkének 1.1 pontja szerint, a szerződéstől való elállásra kijelölt határidő a jelen ÁSZF VIII. cikkének 1. pontja szerinti határidő kezdőnapjától számított 12 hónapot és 14 napot követően telik le.

1.3 A fogyasztó azon szerződéstől, amelynek tárgyát áru leszállítása képezi, a szerződéstől való elállásra kijelölt határidő kezdete előtt is elállhat.

2. A fogyasztó legalább a szerződéstől való elállás napjától számított 14 napon belül köteles visszaküldeni vagy visszaszolgáltatni az árut az Eladónak, vagy az Eladó által az áru átvételével megbízott személynek. Ez nem érvényes, ha az Eladó azt javasolja, hogy az árut személyesen, vagy az általa megbízott személy által veszi át. Az első mondat szerinti határidő betartottnak tekintendő, ha az árut legkésőbb a határidő utolsó napján adták át a szállításra. (T.t. 102/2014 sz. törvény 10 § 1. bekezdése).

3. A fogyasztó, amennyiben ezzel a jogával élni kíván, köteles a szerződéstől való elállást legkésőbb a határidő utolsó meghatározott napján közölni az Eladóval. A szerződéstől való elállásra kijelölt határidő betartottnak tekintendő, ha a szerződéstől való elállásról szóló értesítést legkésőbb a határidő utolsó napján elküldték az Eladónak, az alábbi címre:
Quantensprung s.r.o., Alžbetina 2; 04041 Košice
Ezt a jogát a fogyasztó az Eladó bármely telephelyén is érvényesítheti.

4. Az adásvételi szerződéstől való elállás az Eladónál írásbeli (papíralapú) formában vagy egyéb tartós adathordozón megvalósított írásbeli formában érvényesíthető. A szerződéstől való elállás az Elállási űrlap segítségével is megvalósítható, amely az Eladó honlapján érhető el. A fogyasztó szóban is elállhat a szerződéstől, mégpedig a szerződéstől való elállásról szóló egyértelműen megfogalmazott szóbeli nyilatkozatával. Javasoljuk, hogy a fogyasztó a szerződéstől való elállásban tüntesse fel a rendelési számot, a vásárlás dátumát, az áru típusát, amelytől eláll, a vezeték- és utónevét, a címet és esetleg a számlaszámot is, amelyre mindazokat a kifizetéseket visszafizetik a számára, amelyeket a szerződésből, amelytől eláll, az Eladónak kifizetett, amennyiben úgy dönt, hogy az áruért megvalósított kifizetését a megadott bankszámlaszámra kéri visszaküldeni. Ellenkező esetben az Eladó az áruért megvalósított kifizetést ugyanolyan módon adja vissza, mint amilyenen a fogyasztó a fizetést megvalósította.
5. A szerződéstől való elállással a szerződő felek kötelesek egymásnak visszaszolgáltatni a nyújtott teljesítéseket. A fogyasztó csak az áru olyan értékcsökkenéséért felel, amely az áruval történő olyan bánásmód következtében keletkezett, amely az áru tulajdonságainak és működőképességének megállapításához szükséges bánásmód keretét meghaladja. A fogyasztó nem felel az áru értékének csökkenéséért, ha az Eladó nem teljesítette a tájékoztatási kötelezettségét a fogyasztó szerződéstől való elállás jogáról a T.t. 102/2014 sz. törvény 3 § 1. bek. h) pontja értelmében.

6. A fogyasztó a szerződéstől való indok megadása nélküli elálláshoz az adásvételi szerződéstől való elállás űrlapját használhatja. Ez az űrlap szabadon hozzáférhető az Eladó internetes oldalán.
7. Ha a fogyasztó a szerződéstől a T.t. 102/2014 sz. törvény értelmében áll el, viseli az áru Eladónak való visszaszolgáltatása költségeit a T.t. 102/2014 sz. törvény 10 § 3. bek. szerint, és ha távollévők között megkötött szerződéstől áll el, akkor az áru visszaszolgáltatásának költségeit is, amely a jellegére való tekintettel postai úton nem szolgáltatható vissza. Ez nem érvényes, ha az Eladó beleegyezett abba, hogy ezeket a költségeket ő viseli, vagy ha nem teljesítette a T.t. 102/2014 sz. törvény 3 § 1. bek. i) pontja szerinti kötelezettségeit.
8. Az Eladó köteles fölösleges késedelem nélkül, legkésőbb a szerződéstől való elállás közlésének kézbesítésétől számított 14 napon belül visszafizetni a fogyasztónak mindazokat a kifizetéseket, amelyeket tőle a szerződés alapján vagy azzal összefüggésben fogadott, beleértve a szállítási, kézbesítési, postai és egyéb költségeket és illetékeket; ezzel nem érintett a távollévők között, vagy az Eladó üzlethelyiségén kívül megkötött szerződésen alapuló áru értékesítése vagy szolgáltatás nyújtása esetén a fogyasztók védelméről szóló T.t. 102/2014 sz. törvény 8 § 5. bekezdésének rendelkezése.
9. A T.t. 102/2014 sz. törvény 9 § 3. bek. értelmében az Eladó nem köteles megtéríteni a fogyasztó többletköltségeit, ha a fogyasztó az Eladó által kínált legolcsóbb szokványos kézbesítési módtól kifejezetten más kézbesítési módot választott. Többletköltség alatt a fogyasztó által választott kézbesítés költségei és az Eladó által kínált legolcsóbb szokványos kézbesítési mód költségei közötti különbség értendő.
10. A fogyasztó jogosult az áru visszaszolgáltatását, amelyet értékesítési akció során megkötött szerződés alapján vagy azzal kapcsolatosan szerzett, mindaddig megtagadni az Eladónak, amíg az Eladó a fogyasztónak vissza nem fizeti a kifizetett árat vagy az áru vagy szolgáltatás kifizetett előlegét.

11.Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén utánvéttel küldött küldeményeket nem fogjuk átvenni A Vevőknek a küldeményeket ajánlva vagy hasonló formában javasoljuk küldeni, az utánvét árának feltüntetése nélkül.

12. A szerződéstől való elállásnál a fogyasztó csak az Eladónak vagy az áru átvételével az Eladó részéről megbízott személynek való visszaszolgáltatása költségeit viseli. Ez nem érvényes, ha az Eladó hozzájárult ahhoz, hogy ezeket a költségeket ő maga viseli, vagy ha nem teljesítette a távollévők között, vagy az Eladó üzlethelyiségén kívül megkötött szerződésen alapuló áru értékesítése vagy szolgáltatás nyújtása esetén a fogyasztók védelméről szóló törvény 3 § 1. bek. i) pontjának rendelkezéseit.
13. A T.t. 102/2014 sz. törvény 1, 3-5 és 9 § 3. bek. rendelkezéseiben feltüntetett kötelezettségeken kívül a fogyasztó szerződéstől való elállásra való jogának érvényesítése nem okozhat további költségek sem egyéb kötelezettségek keletkezését a fogyasztónak.

14. A szerződéstől való elállás joga nem érvényesíthető olyan áruk és szolgáltatások esetén, amelyeket a T.t. 102/2014 sz. törvény 7 § 6. bek. a)-l) pontjai definiálnak.
Konkrétan:
a) olyan szolgáltatás nyújtása, amelynek nyújtása a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött meg, és a fogyasztó kijelentette, hogy rendben tájékoztatták arról, hogy ennek a hozzájárulásnak a kifejezésével elveszíti a szerződéstől való elállás jogát a szolgáltatás teljes nyújtását követően, amennyiben a szolgáltatás teljes nyújtására sor került,
b) olyan áru értékesítése vagy szolgáltatás nyújtása, amelyek ára a pénzügyi piacok ármozgásától függ, amit az Eladó nem tud befolyásolni és amelyre a szerződéstől való elállásra nyitva álló határidő során kerül sor,
c) a fogyasztó egyedi kívánságai alapján létrehozott áru értékesítése, méretre gyártott áru vagy kifejezetten egyetlen fogyasztó számára szánt áru értékesítése,
d) olyan áru értékesítése, amelyre gyors minőségromlás vagy romlás jellemző,
e) védőcsomagolásba zárt áru értékesítése, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem visszaszolgáltatható, és amelynek védőcsomagolása a kézbesítést követően megsérült,
f) olyan áru értékesítése, amely a jellegére tekintettel a kézbesítést követően elválaszthatatlanul más áruval keveredhet,
g) alkoholtartalmú italok értékesítése, amelyek árát a szerződés megkötésekor egyezték meg, miközben a kézbesítésük legkorábban 30 napot követően lehetséges, és az áruk az árak piaci mozgásától függ, amelyet az Eladó nem tud befolyásolni,
h) olyan sürgős javítások vagy karbantartás elvégzése, amelyre a fogyasztó kifejezetten megkérte az Eladót; ez nem érvényes a szolgáltatásokról szóló szerződések és olyan szerződések esetén, amelyek tárgya egyéb áru értékesítése, mint a javítás vagy karbantartás elvégzéséhez szükséges pótalkatrészek, ha azokat az Eladó fogyasztónál tett látogatása során kötötték, és a fogyasztó ezeket a szolgáltatásokat vagy árukat előre nem rendelte meg,
i) védőcsomagolásban értékesített hangfelvételek, képfelvételek, hang és képfelvételek, vagy számítógépes szoftver értékesítése, ha a fogyasztó ezt a csomagolást kicsomagolta,
j) időszakos kiadványok értékesítése, kivéve az előfizetésről szóló megállapodás alapján történő értékesítést és nem védőcsomagolásban történő könyvértékesítést,
k) szálláshely szolgáltatások nyújtása lakáscélon kívüli egyéb célra, áruszállítás, gépjárművek bérlése, étkezési szolgáltatások nyújtása vagy szabadidős tevékenységekkel összefüggő szolgáltatások nyújtása és amely alapján az Eladó vállalja, hogy ezeket a szolgáltatásokat a megegyezett időben vagy a megegyezett határidőben nyújtja,
l) nem tárgyi adathordozón rögzített elektronikus tartalom nyújtása, amelynek nyújtása a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött meg, és a fogyasztó kijelentette, hogy rendben tájékoztatták arról, hogy ennek a hozzájárulásnak a kifejezésével elveszíti a szerződéstől való elállás jogát.
15. A szerződéstől való elállás esetén az Eladó köteles a fogyasztónak ugyanolyan módon visszaszolgáltatni a pénzeszközöket, mint amilyenben azt a fogyasztótól kapta. A pénzeszközök visszaszolgáltatási módjának módosítása csak a fogyasztó hozzájárulásával lehetséges.
16. Az olyan szerződéstől való elállás esetén, amelynek tárgyát áru értékesítése képezi, az Eladó nem köteles a fogyasztónak visszaszolgáltatni a kifizetéseket a T.t. 102/2014 sz. törvény 9 § 1 bekezdése alapján azelőtt, mielőtt az árut részére kézbesítették, vagy amíg a fogyasztó nem igazolja az áru visszaküldését az Eladónak, hacsak az Eladó nem javasolja azt, hogy az árut személyesen, vagy az általa megbízott személy által veszi át.
17. Ha a fogyasztó szolgáltatási szerződéstől áll el, és a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt kifejezett hozzájárulását adta a T.t. 102/2014 sz. törvény 4 § 6. bekezdése szerint, a fogyasztó az Eladónak csak az elállásról való értesítés kézbesítésének napjáig ténylegesen nyújtott teljesítés árát köteles megfizetni. A ténylegesen nyújtott teljesítés árát a szerződésben megegyezett ár alapján, arányosan számítják ki. Ha a szerződésben megegyezett teljes ár túlárazott, a ténylegesen nyújtott teljesítés árát a nyújtott szolgáltatás piaci ára alapján számolják ki.

IX. Alternatív vitarendezés

1. Amennyiben a fogyasztó nincs megelégedve a móddal, ahogy az Eladó a reklamációját rendezte és úgy véli, hogy az Eladó megsértette a jogait, az ügyfél jogosult helyesbítésért az Eladóhoz fordulni. Amennyiben az Eladó az ügyfél előző mondat szerinti kérelmére elutasítóan válaszol, vagy ha az ilyen kérelmére az ügyfél általi feladásától számított 30 napon belül nem válaszol, az ügyfél jogosult alternatív vitarendezési javaslatot tenni a fogyasztói viták alternatív vitarendezéséről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló T.t. 391/2015 sz. törvény 12 § értelmében. A fogyasztó és Eladó közötti viták alternatív rendezésének illetékes szerve a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (Slovenská obchodná inšpekcia, az elérhetőségét ITTtalálja), vagy a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumánál vezetett alternatív vitarendezési jegyzékbe bejegyzett illetékes jogi személy (a jegyzék a http://www.mhsr.sk/ oldalon, vagy közvetlenül ITT érhető el); a fogyasztónak joga van megválasztani, hogy az alternatív vitarendezésnél melyik szervhez fordul. Az ügyfél a fogyasztói jogvita alternatív vitarendezési javaslata benyújtásához kihasználhatja az on-line vitarendezési platformot, amely az alábbi honlapon érhető el http://ec.europa.eu/consumers/odr/, vagy közvetlenül ITT. Az alternatív vitarendezésről szóló minden további információ, amely az Eladó és a Vevő – fogyasztó között az Adásvételi szerződésből, mint fogyasztói szerződésből következik, vagy az Adásvételi szerződéssel, mint fogyasztói szerződéssel összefügg, az SZK Gazdasági Minisztériumának www.mhsr.sk honlapján, valamint a fogyasztói viták alternatív vitarendezéséről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló T.t. 391/2015 sz. törvényben olvasható.
X. Záró rendelkezések
1. Az Eladó fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek módosítására. Az Általános Szerződési Feltételek módosításáról szóló írásbeli értesítési kötelezettség, az Eladó webáruházában való elhelyezésével teljesül. Ha az Általános Szerződési Feltételek módosítására kerül sor, a Vevő és a Fogyasztó közötti viszonyra az Adásvételi szerződés megkötése pillanatában érvényes és hatályos Általános Szerződési Feltételek érvényesek, egészen a szerződés megszűntéig.
2. Az olyan természetes személyekkel fennálló jogviszonyokra (valamint egyéb jogviszonyokra is, amelyek a szerződéses jogviszonyból következhetnek), akik jelen ÁSZF szerint nem a vállalkozói tevékenységük keretében járnak el /fogyasztók/, a T.gy. 40/1964 sz. módosított Polgári törvénykönyv általános rendelkezésein kívül egyedi előírások is vonatkoznak, különösen a távollévők között, vagy az Eladó üzlethelyiségén kívül megkötött szerződésen alapuló áru értékesítése vagy szolgáltatás nyújtása esetén a fogyasztók védelméről szóló T.t. 102/2014 sz. törvény és a módosított T.t. 250/2007 sz. fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései az irányadók.
3. Ezek az Általános Szerződési Feltételek ezen webáruház Reklamációs szabályzatának és a Személyes adatok védelmének alapelvei és tájékoztatásának elválaszthatatlan részét képezik. A dokumentumok – a Reklamációs szabályzat és a Személyes adatok védelmének alapelvei és tájékoztatás az Eladó webáruházának doménjén vannak közzétéve.
4. Jelen Általános Szerződési Feltételek az Eladó webáruházában való közzététellel válnak érvényessé és lépnek hatályba, 2021.01.05-án.